Lindström e-palvelu – Yleiset käyttö- ja toimitusehdot

Lindström Oy:n yleiset sopimusehdot (jäljempänä ”ehdot”) yritysten välisessä kaupassa.

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Lindström Oy:n (jäljempänä ”Lindström”) verkkokaupan (jäljempänä ”eLindström”) ja yritysasiakkaiden välillä internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa ellei muuta ole erikseen sovittu. eLindströmin välityksellä myydään Lindströmin tuotteita.

2. Käyttöoikeus

eLindström on tarkoitettu yrityksille ja organisaatioille, jotka ostavat tuotteita omaan käyttöönsä (jäljempänä ”asiakas”). Lindström tarjoaa eLindströmin asiakkaan käyttöön ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita tai vastaavanlaisia sitoumuksia palvelun ominaisuuksista. Lindströmillä voi muuttaa eLindströmiä vapaan valintansa mukaan ja päättää palvelun tarjoamisen koska tahansa.

Mikäli asiakkaalla on olemassa jonkin palvelun osalta sopimussuhde Lindströmiin, niin erillistä käyttöoikeussopimusta eLindströmin käytöstä ei tarvitse tehdä. Lindströmin asiakaspalvelu avaa käyttäjätunnukset asiakkaan valtuuttamille yhteyshenkilöille (jäljempänä ”käyttäjä”) asiakkaan pyynnöstä. Kun käyttäjä ensimmäisellä kerralla kirjautuu eLindströmiin, niin hän hyväksyy nämä ehdot edustamaansa asiakasta sitoviksi. Sen jälkeen asiakkaalla on käyttöoikeus eLindströmiin näiden ehtojen mukaisesti.

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tuotteita sopimusasiakkaana.

Sopimusasiakas – Mikäli asiakkaalla ei ole sopimussuhdetta Lindströmiin, niin hän voi pyytää eLindströmin käyttöoikeussopimuksen Lindströmin kotisivujen tunnushakemuksen kautta. Asiakkaan on viestin yhteydessä ilmoitettava yrityksensä / organisaationsa nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä toimitusosoite. Lindströmin asiakaspalvelu lähettää käyttöoikeussopimuksen allekirjoitettavaksi asiakkaan yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilöä pyydetään palauttamaan allekirjoitettu käyttöoikeussopimus postitse Lindströmin asiakaspalveluun. Allekirjoitetun sopimusasiakirjan saapumisen ja luottokelpoisuustarkistuksen jälkeen Lindström toimittaa käyttäjätunnuksen ja salasanan asiakkaalle. Kun asiakas ensimmäisellä kerralla kirjautuu eLindströmiin, niin hän hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi. Sen jälkeen asiakkaalla on käyttöoikeus eLindströmiin näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille.

3. Tuotteen tilaaminen

Tuotteet tilataan internetin välityksellä, ja asiakas on vastuussa tunnisteillaan tapahtuneesta eLindströmin käytöstä. Lindströmin kotisivuilla on kirjautumisikkuna, josta asiakas kirjautuu eLindströmiin. Mikäli yhden tilauksen sisältämillä tuotteilla on eri toimitusaikoja, niin asiakas voi valita, ottaako hän kokotoimituksen tai osatoimituksen. Jokaisesta toimituksesta veloitetaan toimitusmaksu kohdan 7 mukaisesti.

4. Tuotteiden hinnat

Tilatun tuotteen hinta on eLindströmin sivulla tilaushetkellä näkyvä hinta, pakkauksineen. Tuotteen hinta (alv 0 %) ilmoitetaan ilman toimituskuluja. Asiakas maksaa tuotteen ja toimituskulut näiden ehtojen ja näytetyn hinnan mukaisesti. Toimituskulut määräytyvät painon ja hinnaston mukaan siten kuin kohdassa 7 on tarkemmin kuvattu. Arvonlisävero lisätään hintoihin ja kuluihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

5. Maksuehto

Lindström laskuttaa sopimusasiakasta kaksi (2) kertaa kuukaudessa toimitusten mukaisesti. Maksuehto on 14 pv netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

6. Tilausvahvistus

Asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus tuotteet tilanneen käyttäjän sähköpostiin. eLindströmin tilausvahvistus sisältää toimituksen lähtöpäivän varastosta. Vain vahvistetut tilaukset ovat Lindströmiä sitovia.

7. Toimitus

Tuotteiden toimitusaika tilauksen vastaanottamisesta määräytyy vyöhykkeittäin toimituskohteen maan mukaan. Arvioidut toimitusajat ovat seuraavat:

Suomi vyöhyke 0: 1 – 3 työpäivää riippuen toimitusvaihtoehdosta
Vyöhyke 1: 4 – 7 työpäivää
Vyöhyke 2: 5 – 9 työpäivää
Vyöhyke 3: 7 – 10 työpäivää
Vyöhyke 4: 10 – 20 työpäivää

Toimitusehto

Sopimusasiakas – Mikäli osapuolten välillä ei ole muuta sovittu, asiakkaan ostamat tuotteet toimitetaan Suomessa ja EU:n alueella toimitusehdolla DAP (Incoterms 2010) asiakkaan ilmoittamaan toimipisteeseen. Asiakkaalta veloitetaan rahtiin ja käsittelyyn liittyvät kulut alla olevan vyöhykekohtaisen toimitusmaksuhinnaston mukaan.

Muut toimitukseen liittyvät maakohtaiset kulut (esimerkiksi tulli, huolinta, alkuperätodistukset jne.) veloitetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Toimitusvaihtoehdot Suomen sisäisiin toimituksiin

Toimitusvaihtoehdot Suomen sisäisiin toimituksiin

Toimitusmaksuhinnasto (€) Suomen sisäisiin toimituksiin

  • Sisältää lähettämisen, rahdin ja normaalin pakkausmateriaalin

Toimitusmaksuhinnasto suomen sisäisiin toimituksiin

Vyöhykekohtainen toimitusmaksuhinnasto (€) EU:n sisäisiin toimituksiin

  • Sisältää lähettämisen, rahdin ja normaalin pakkausmateriaalin

Vyohykekohtainen toimitusmaksuhinnasto

Yli 500 kg toimituksissa asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä Lindströmin asiakaspalveluun ja sopimaan kuljetuksesta ja toimituksen hinnasta.

EU-maiden vyöhykkeet

EU-alueen ulkopuolelle asiakkaan ostamat tuotteet toimitetaan toimitusehdolla DAP (Incoterms 2010) asiakkaan ilmoittamaan toimipisteeseen. Asiakkaalta veloitettavat rahtiin ja käsittelyyn liittyvät kulut sovitaan erikseen toimituskohtaisesti. Lindströmin asiakaspalvelu ilmoittaa asiakkaalle tilauksen arvioidun toimitusajan sähköpostitse.

Jos asiakkaan ja Lindströmin välisen ostotuotesopimuksen toimitusehto on EXW Pennala, Suomi, Incoterms 2010, asiakas ei voi tehdä ostotilauksia eLindströmiä käyttäen vaan tilaukset tulee tehdä Lindströmin asiakaspalveluun.

8. Tilauksen peruuttaminen

Tilaus katsotaan tapahtuneeksi ja asiakasta sitovaksi, kun tilaus on lähetetty Lindströmille. Asiakas voi kuitenkin neuvotella tilauksen peruuttamisesta ottamalla yhteyden Lindströmin asiakaspalveluun.

Tällöin tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • Tilausnumero
  • Peruutettavien tuotteiden nimikkeet
  • Syy peruutukselle

9. Reklamaatiot ja palautukset

Kaikki toimituksiin liittyvät reklamaatiot tulee esittää seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Reklamaatiot tulee lähettää ensisijaisesti eLindströmin asiakaspalautteen kautta. Virheellisen tavaran palauttaminen tapahtuu Lindströmin antamien ohjeiden mukaisesti. Palautuksesta on aina sovittava etukäteen Lindströmin asiakaspalvelun kanssa. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät eLindströmin sivuilta.

10. Lindströmin vastuurajaukset

Mikäli tuote on virheellinen, niin Lindström lähettää virheettömän tai vastaavan tuotteen tilalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun seuraamukseen virheellisten tuotteiden johdosta.

Lindström ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista, jotka asiakkaalle on mahdollisesti aiheutunut myydystä tuotteesta tai siitä syystä, että tilausta ei ole otettu vastaan tai, että tuotetta ei ole toimitettu näiden ehtojen mukaisesti taikka muutoin. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

Lindström ei myöskään vastaa vahingosta, joka on aiheutunut Lindströmin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, kuten sota, luonnonmullistus, vienti- tai tuontikielto, viranomaisen päätös, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytyminen, työselkkaus tai muu vastaava este. Työselkkaus katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin kun Lindström on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Lindström ilmoittaa viipymättä ylivoimaisen esteen aiheuttamista vaikutuksista asiakkaalle.

Lindströmin vahingonkorvausvelvollisuus asiakkaalle on joka tapauksessa yhteensä enintään vahinkoa edeltäneen kuuden (6) kuukauden aikana asiakkaan Lindströmille maksamien eLindströmin kautta tilattujen tuotteiden arvonlisäverottoman kokonaishinnan määrä.

11. Sopimusehtojen muuttaminen

Lindström pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Asiakkaan on ennen tilauksensa lähettämistä tutustuttava kulloinkin voimassaoleviin ehtoihin. Muuttuneita ehtoja sovelletaan ainoastaan muutoksen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

12. Ristiriitaisuudet ja sovellettava laki

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvottelut eivät kuitenkaan johda tulokseen yhden (1) kuukauden kuluessa riitaisuuden syntymisestä, riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti suomen kielellä. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Näihin ehtoihin ja niiden perusteella osapuolten välille syntyvään sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Rekisteriseloste:

Rekisterin pitäjä:
Lindström Oy
PL 29
00581 Helsinki

Rekisteristä vastaava henkilö:
CRM-järjestelmän pääkäyttäjä
PL 29
00581 Helsinki
lindstrom@lindstromgroup.com

Rekisterin nimi:
Verkkokaupan asiakkaat

Rekisterin käyttötarkoitus:
Tilausten toimittaminen, laskutus, asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin sisältämät tiedot:
Nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite, y-tunnus, tilaushistoria, tiedot asiakkaan tilaamien tuotteiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Säännönmukainen tietolähde:
Rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot, rekisterinpitäjän oma toiminta

Rekisterin suojaus:
Rekisteriin pääsy ainoastaan nimetyillä henkilöillä (käyttäjätunnus + salasana)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tiedot voidaan kuitenkin luovuttaa liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle tilausten toimittamisen edellyttämässä laajuudessa.